DYNA CYLINDERS KOGANEI | DDA KOGANEI VIỆT NAM

Mô tả:
DDA Koganei việt nam, TWDA Koganei Việt Nam, DYNA Koganei Việt Nam, Twin port cylinders TWDA Koganei, DYNA cylinders Koganei, xi lanh khí koganei việt nam, xy lanh tròn koganei
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Dyna cylinders Koganei Việt nam

02011300

DYNA cylinders

● Φ32 to 125 mm [1.260 to 4.921 in] cylinder bore. A wide range of series configurations and mountings that meet ISO standards make this the standard for tie rod medium-size cylinders.02011500

● Φ25 to 40 mm [0.984 to 1.575 in] cylinder bore. Both oscillation and linear functions incorporated into a single unit. Individual control enables both alternating and simultaneous linear and oscillatory movement.

02011700

Twist cylinders RHDA series

● Φ16 to 40 mm [0.630 to 1.575 in] cylinder bore. In a single action, the rod moves forward while simultaneously rotating 90 degrees. Slim body and one-location piping ports for a space saving design.

TWDA[16,​20,​25,​32,​40]X[15,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300]-[HA,​RA,​RB]

TWDA[16,​20,​25,​32,​40]X[15,​25,​50,​75,​100,​150,​200,​250,​300]-NCU-[HA,​RA,​RB]

Đại lý Koganei Việt Nam

Koganei Việt Nam

Nhà phân phối Koganei Việt Nam

DYNA cylinders Koganei

Cylinders Koganei Việt Nam

Koganei Pneumatics

Koganei Japan

DYNA cylinders

02011401

IBM2A5X20-C1-5L

DDA[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDA[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU

DDAD[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDADJ[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDADJL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDADL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]

DDAE[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDAEJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAF[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDAF[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU

DDAFJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAFJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJ[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJ[32,​40,​50,​63,​80,​100,​125]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]-[HL,​RL]

DDAJK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[JA,​JC,​JK,​JT]-[HL,​RL]

DDAJL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJP[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJRR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJT[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]X[0,​25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​500,​525,​550,​600,​625,​650]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAJW[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600]-[JA,​JC,​JK,​JT]

DDAK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[HL,​RL]

DDAK[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-NCU-[HL,​RL]

DDAL[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]

DDAP[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900]

DDAR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDARR[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]

DDAT[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400]X[0,​25,​50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250,​275,​300,​325,​350,​375,​400,​425,​450,​500,​525,​550,​600,​625,​650]

DDAW[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600]

DDV[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000] [AC100V,​AC200V,​DC24V]

DDVJ[40,​50,​63,​80,​100]X[50,​75,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]-[JA,​JC,​JK,​JT] [AC100V,​AC200V,​DC24V]

Head code

CAD data file name

Explanation

DXF

TWDA16HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA16-HA(Head side piping)

DXF

TWDA16RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA16-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA16RB.DXF (21KB)

Double Acting Std.TWDA16-RB(Block)

DXF

TWDA20HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA20-HA(Head side piping)

DXF

TWDA20RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA20-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA20RB.DXF (21KB)

Double Acting Std.TWDA20-RB(Block)

DXF

TWDA25HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA25-HA(Head side piping)

DXF

TWDA25RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA25-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA25RB.DXF (27KB)

Double Acting Std.TWDA25-RB(Block)

DXF

TWDA32HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA32-HA(Head side piping)

DXF

TWDA32RA.DXF (22KB)

Double Acting Std.TWDA32-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA32RB.DXF (26KB)

Double Acting Std.TWDA32-RB(Block)

DXF

TWDA40HA.DXF (16KB)

Double Acting Std.TWDA40-HA(Head side piping)

DXF

TWDA40RA.DXF (17KB)

Double Acting Std.TWDA40-RA(Rod side piping)

DXF

TWDA40RB.DXF (21KB)

Double Acting Std.TWDA40-RB(Block)

DXF

TWDA-1A.DXF (49KB)

Option Single foot bracket twinport

DXF

TWDA-1B1.DXF (45KB)

Option Double foot bracket for 12~25mm twinport

DXF

TWDA-1B2.DXF (32KB)

Option Double foot bracket for 32~40mm twinport

DXF

TWDA-3A.DXF (36KB)

Option Flange Bracket twinport

DXF

TWDA-RA.DXF (25KB)

Option with Piping adapter twinport

DXF

TWDA-SW.DXF (56KB)

Option Sensor Switch twinport

Đại diện Koganei Việt Nam

Xi lanh Koganei

Xi lanh khí nén Koganei

Xy lanh tròn Koganei

Twin port cylinders TWDA Koganei

 

DYNA CYLINDERS KOGANEI | DDA KOGANEI VIỆT NAM

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  3564
 • Tuần này:
  4515
 • Tháng trước:
  9001
 • Tất cả:
  2076635
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top