BES020E INDUCTIVE SENSOR BALLUFF VIỆT NAM

Liên hệ:
Liênhệ
Mô tả:
BES021N Balluff, Cảm biến tiệm cận Balluff, Đại lý Balluff Việt Nam, BES0228 Cảm biến balluff, BES Q80KA-PAH40B-S04Q Balluff, Nhà phân phối Balluff, BES M08EH-GSC20B-BP00,3-GS04, BES03KP Balluff, BES01FC, BES 516-346-H2-Y
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

Công ty Tăng Minh Phát là đại lý phân phối hãng Balluff tại Việt Nam về các sản phẩm như Cảm biến, Cảm biến tiệm cận Balluff, Công tắc hành trình Balluff...... 

BES048Y BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108
BES048Z BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-110
BES0492 BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS49-108
BES0492 Balluff Đức BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS49-108
BES04FW BES R01ZC-PSC70B-BZ03-113 Sensor Balluff
BES0484 BES R01ZC-PSC70B-BZ05-108
BES0484 BES R01ZC-PSC70B-BZ05-108
BES04AY BES R01ZC-PSC80B-BP00,2-GS04-109
BES0486 BES R01ZC-PSC80B-BP00,3-GS04-109
BES0487 BES R01ZC-PSC80B-BP01-RS04-109
BES0480 BES R01ZC-PSC80B-BV03
BES01WK BES R03KC-NOC30B-EP05
BES01WK BES R03KC-NOC30B-EP05
BES01WK BES R03KC-NOC30B-EP05
BES045Y BES R03KC-NSC30B-BP00,1-GS49
BES0489 BES R03KC-NSC30B-BP00,1-GS49-014
BES04C5 BES R03KC-NSC30B-BP00,1-GS49-015
BES04C5 BES R03KC-NSC30B-BP00,1-GS49-015
BES045C BES R03KC-NSC30B-BP00,3-GS49
BES01WL BES R03KC-NSC30B-EP05
BES01WL BES R03KC-NSC30B-EP05
BES01WL BES R03KC-NSC30B-EP05
BES01WM BES R03KC-POC30B-EP05
BES01WM BES R03KC-POC30B-EP05
BES R03KC-POC30B-EP05
BES01WN BES R03KC-PSC20B-EV03-005
BES04WW BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS26
BES01WP BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49
BES01WP BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49
BES044W BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49
BES01WR BES R03KC-PSC30B-EP02
BES01WR BES R03KC-PSC30B-EP02
BES01WT BES R03KC-PSC30B-EP05
BES01WT BES R03KC-PSC30B-EP05
BES01WU BES R03KC-PSC30B-EV02
BES01WU BES R03KC-PSC30B-EV02
BES R03KC-PSC30B-EV03-005
BES01WW BES R04KC-NOC15B-EP00,13-GS49
BES01WW BES R04KC-NOC15B-EP00,13-GS49
BES01WY BES R04KC-NOC15B-EP00,2-GS26
BES01WY BES R04KC-NOC15B-EP00,2-GS26
BES04UL BES R04KC-NOC15B-EP02
BES0477 BES R04KC-NOC15B-EV00,125-511
BES01WZ BES R04KC-NOC15B-EV02
BES01WZ BES R04KC-NOC15B-EV02
BES01WZ BES R04KC-NOC15B-EV02
BES01Y0 BES R04KC-NOC15B-EV05
BES01Y0 BES R04KC-NOC15B-EV05
BES04AL BES R04KC-NOC15B-EV05-014
BES04C2 BES R04KC-NOC25F-EP02
BES R04KC-NOC25F-EV02
BES04CH BES R04KC-NSC15B-EP00,1
BES01Y1 BES R04KC-NSC15B-EP00,13-GS49
BES01Y1 BES R04KC-NSC15B-EP00,13-GS49
BES01Y1 BES R04KC-NSC15B-EP00,13-GS49
BES01Y2 BES R04KC-NSC15B-EP00,2-GS26
BES01Y2 BES R04KC-NSC15B-EP00,2-GS26
BES04UM BES R04KC-NSC15B-EP00,48-513
BES04UN BES R04KC-NSC15B-EP00,48-514
BES04UP BES R04KC-NSC15B-EP00,7-513
BES04UR BES R04KC-NSC15B-EP01,5-513
BES04UK BES R04KC-NSC15B-EP02
BES04UT BES R04KC-NSC15B-EP02-513
BES04UU BES R04KC-NSC15B-EP03-513
BES04UW BES R04KC-NSC15B-EP04-513
BES03JL BES R04KC-NSC15B-EP05
BES04U2 BES R04KC-NSC15B-EV00,54-515
BES04U3 BES R04KC-NSC15B-EV00,72-515
BES01Y3 BES R04KC-NSC15B-EV02
BES01Y3 BES R04KC-NSC15B-EV02
BES01Y4 BES R04KC-NSC15B-EV05
BES01Y4 BES R04KC-NSC15B-EV05
BES048H BES R04KC-NSC15B-EV10
BES048H BES R04KC-NSC15B-EV10
BES03R8 BES R04KC-NSC25F-EP02
BES03R8 BES R04KC-NSC25F-EP02
BES01Y5 BES R04KC-NSC25F-EV02
BES04WC BES R04KC-NSD15B-LV00,5
BES01Y6 BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49
BES01Y6 BES R04KC-POC15B-EP00,13-GS49
BES01Y7 BES R04KC-POC15B-EP00,2-GS26
BES01Y7 BES R04KC-POC15B-EP00,2-GS26
BES01Y8 BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49
BES01Y8 BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49
BES01Y8 BES R04KC-POC15B-EP00,3-GS49
BES04WY BES R04KC-POC15B-EP01,5-GS49
BES03PC BES R04KC-POC15B-EP05
BES03PC BES R04KC-POC15B-EP05
BES03YN BES R04KC-POC15B-EV00,17
BES03YN BES R04KC-POC15B-EV00,17
BES03J1 BES R04KC-POC15B-EV02
BES03J1 BES R04KC-POC15B-EV02
BES01Y9 BES R04KC-POC15B-EV05
BES01Y9 BES R04KC-POC15B-EV05
BES049H BES R04KC-POC15B-LV00,3
BES0447 BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49
BES R04KC-POC25F-EV02
BES03UN BES R04MC-PSC20B-EP02
BES03UN BES R04MC-PSC20B-EP02
BES04F6 BES R04MC-PSC20B-EP02-106
BES04F6 BES R04MC-PSC20B-EP02-106
BES04RN BES R04MC-PSC20B-EP05
BES04RN BES R04MC-PSC20B-EP05
BES01YW BES R05KB-NOC40B-EV02
BES01YY BES R05KB-NOC40B-EV03
BES01YZ BES R05KB-NSC20B-EP05
BES01YZ BES R05KB-NSC20B-EP05
BES01Z0 BES R05KB-NSC40B-EP05
BES01Z1 BES R05KB-NSC40B-S49A
BES048A BES R05KB-POC20B-S49A
BES048A BES R05KB-POC20B-S49A
BES01Z2 BES R05KB-POC40B-S49A
BES01Z2 BES R05KB-POC40B-S49A
BES01Z3 BES R05KB-PSC20B-BP00,3-GS49
BES01Z3 BES R05KB-PSC20B-BP00,3-GS49
BES01Z4 BES R05KB-PSC20B-EP02
BES01Z4 BES R05KB-PSC20B-EP02
BES020E BES 517-132-M7-H-S4
BES 517-132-O3-H
BES 517-132-O5-H
BES 517-132-P3-H-S 4
BES 517-132-P3-N
BES 517-132-P4-H
BES 517-132-P4-H-S 4
BES 517-132-P5-H
BES 517-132-P5-N
BES 517-132-P6-H
BES 517-132-P7-H
BES 517-132-P7-H-S 4
BES023F BES 517-132-U3-H
BES 517-132-U3-H-SA99
BES 517-132-U4-H
BES 517-132-U4-H-SA 99
BES 517-132-U5-H
BES020F BES 517-134-M3-H
BES020J BES 517-134-M4-H
BES 517-134-M4-H-SA99
BES020K BES 517-134-M5-H
BES020L BES 517-134-M5-H-S4
BES020M BES 517-134-M6-H
BES020N BES 517-134-M6-H-S4
BES 517-134-M7-H-S 4
BES 517-134-P3-H
BES 517-134-P4-H-SA 99
BES 517-134-U4-H
BES 517-134-U4-H
BES023P BES 517-139-M4-H
BES 517-139-M4-H-S4
BES 517-139-M4-H-SA99
BES 517-139-M4-N
BES023R BES 517-139-M5-H
BES 517-139-M5-H-S4
BES04AF BES 517-139-M5-H-S4-00,15
BES 517-139-M5-H-SA4
BES 517-139-M5-H-SA99
BES 517-139-M5-N
BES 517-139-P4-N
BES 517-139-P5-N
BES023U BES 517-139-U5-H
BES023W BES 517-139-U5-H-S4
BES020R BES 517-140-M4-H
BES020U BES 517-140-M5-H
BES020W BES 517-140-M5-H-S4
BES 517-140-M5-H-SA99
BES024E BES 517-224-M4-E
BES022Z BES 517-3036-I02-C-S4
BES0230 BES 517-385-M3-CW-S
BES0231 BES 517-385-M3-CW-S-S4
BES0232 BES 517-385-M3-H
BES0233 BES 517-385-M5-H
BES0234 BES 517-385-M6-H
BES 517-385-M7-H
BES0235 BES 517-385-MV-C
BES 517-385-V-C
BES 516-300-S295/1.025"-S4
BHS003J BES 516-300-S295/1.025"-S4
BES 516-300-S295/1.025"-S4
BHS003J BES 516-300-S295/1.025"-S4
BHS003J BES 516-300-S295/1.025"-S4
BES 516-300-S295/1.025"-S4-SA99
BES 516-300-S295/1.025"-S5
BES 516-300-S295/1.025"-S5-SA99
BHS003Y BES 516-300-S295/1.750"-S4
BHS0040 BES 516-300-S295/1.875"-S4
BHS0041 BES 516-300-S295/2.062"-S4
BHS0041 BES 516-300-S295/2.062"-S4
BHS0041 BES 516-300-S295/2.062"-S4
BHS0041 BES 516-300-S295/2.062"-S4
BES 516-300-S295/2.275"-S5
BHS0044 BES 516-300-S295/2.875"-S4
BES 516-300-S295/2.875"-S4-SA99
BES 516-300-S295/2.875"-S5
BES 516-300-S295/3.775"-S4
BHS0045 BES 516-300-S295/3.775"-S4
BHS0047 BES 516-300-S295/4.560"-S4
BHS0049 BES 516-300-S298-S4-D
BHS004A BES 516-300-S299-S4-D
BHS004C BES 516-300-S300-S4-D
BHS004C BES 516-300-S300-S4-D
BES 516-300-S301-D-PU-00,22
BHS004E BES 516-300-S302-D-03
BHS004F BES 516-300-S305-S4-D
BES 516-300-S306-06-SA99
BHS004H BES 516-300-S308-NEX-S4-D
BHS004H BES 516-300-S308-NEX-S4-D
BHS004J BES 516-300-S308-S4-D
BHS004J BES 516-300-S308-S4-D
BES 516-300-S312-PU-00,3
BHS004K BES 516-300-S315-S4-N
BHS004K BES 516-300-S315-S4-N
BHS004K BES 516-300-S315-S4-N
BHS006H BES 516-300-S317-00,3
BHS006H BES 516-300-S317-00,3
BHS006H BES 516-300-S317-00,3
BHS004L BES 516-300-S318-S4-N
BHS004L BES 516-300-S318-S4-N
BHS004L BES 516-300-S318-S4-N
BHS006J BES 516-300-S320-00,3
BHS004M BES 516-300-S321-NEX-S4-D
BHS004M BES 516-300-S321-NEX-S4-D
BHS004N BES 516-300-S321-S4-D
BHS007F BES 516-300-S322-E1-S4-D
BHS004P BES 516-300-S322-S4-D
BHS004R BES 516-300-S323-S4-D
BHS004T BES 516-300-S324-S4-D
BES 516-300-S325-S4-D
BHS006F BES 516-300-S327-S4-N
BHS006F BES 516-300-S327-S4-N
BHS006F BES 516-300-S327-S4-N
BHS004U BES 516-300-S328-S4-D
BHS006L BES 516-300-S329-N-00,3
BHS006L BES 516-300-S329-N-00,3
BHS006L BES 516-300-S329-N-00,3
BHS006K BES 516-300-S330-D-S4-00,15
BHS006M BES 516-300-S331-S4-D
BHS007A BES 516-300-S332-S4-N
BHS007A BES 516-300-S332-S4-N
BHS0070 BES 516-300-S333-D-PU-00,1
BES03PP BES 516-300-S335-S4-D
BHS0074 BES 516-300-S336-D-SP-01
BES042M BES 516-300-S337-S4-D
BES042L BES 516-300-S338-S4-D
BHS007C BES 516-300-S341-S4-D
BHS007K BES 516-300-S342-S4-N
BHS007L BES 516-300-S343-S4-D
BHS007M BES 516-300-S344-S4-D
BHS007W BES 516-300-S345-S4-N
BHS007Y BES 516-300-S346-S4-N
BHS007Z BES 516-300-S347-S4-N
BHS0081 BES 516-300-S348-D-00,15
BES 516-300-S348-D-00,15
BHS008N BES 516-300-S350-D-PU-20
BHS008R BES 516-300-S351-S4-D
BES 516-3054-SA1-S4-D
BES 516-3055-SA1-S4-D
BES03JT BES M05EC-NOC08B-S26G-R01
BES03LY BES M05EC-NOC08B-S49G-R01
BES03JR BES M05EC-NSC08B-S26G-R01
BES03LW BES M05EC-NSC08B-S49G-R01
BES03JP BES M05EC-POC08B-S26G-R01
BES03LU BES M05EC-POC08B-S49G-R01
BES03JN BES M05EC-PSC08B-S26G-R01
BES03LT BES M05EC-PSC08B-S49G-R01
BES03KC BES M05ED-NOC08B-BP00,3-GS49-R01
BES03LH BES M05ED-NOD08B-BP00,3-GS49-R03
BES03LA BES M05ED-NOD08B-BP02-R03
BES03KA BES M05ED-NSC08B-BP00,3-GS49-R01
BES03LF BES M05ED-NSD08B-BP00,3-GS49-R03
BES03L9 BES M05ED-NSD08B-BP02-R03
BES03K9 BES M05ED-POC08B-BP00,3-GS49-R01
BES03LE BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03
BES03L8 BES M05ED-POD08B-BP02-R03
BES03K8 BES M05ED-PSC08B-BP00,3-GS49-R01
BES03NZ BES M05ED-PSC08B-BP02-R50
BES03LC BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03
BES03L7 BES M05ED-PSD08B-BP02-R03
BES M0747
BES M0895
BHS006C BES M12EL-PSC15B-S04G-HM01
BES03JK BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12
BHS004W BHS A402N-NOC15-S49
BHS004Y BHS A402N-NSC15-S49
BHS004Z BHS A402N-POC15-S49
BHS0050 BHS A402N-PSC15-S49
BHS0051 BHS A404N-NOC15-S49
BHS0052 BHS A404N-NSC15-S49
BHS0053 BHS A404N-POC15-S49
BHS0054 BHS A404N-PSC15-S49
BHS0055 BHS A407N-NOD15-BP02
BHS0056 BHS A407N-NSD15-BP02
BHS0057 BHS A407N-POD15-BP02
BHS0058 BHS A407N-PSD15-BP02
BHS007N BHS B135N-PAD15-S04-007
BHS007P BHS B135N-PSD15-S04
BHS007U BHS B135N-PSD25-S04-003
BES02JP BES 516-360-S4-CW
BES02JR BES 516-360-S4-W
BES 516-362-S 4-CW
BES02JT BES 516-362-S4-CW
BES02JU BES 516-362-S4-W
BES M08EG-PSC15A-S49G-W
BES M08EG1-PSC15A-S04G-W
BES048U BES M08MG-GSC20B-BZ00,3-GS04-U02
BES02JW BES M12MD1-PSC80E-S04G-W
BES02JW BES M12MD1-PSC80E-S04G-W
BES02JY BES M12MD1-PSC80E-S04G-W01
BES02JZ BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
BES02JZ BES M12MF1-PSC30A-S04G-W
BES02K0 BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01
BES02K1 BES M12MI-PSC30B-S04G-W
BES02K3 BES M12ML-PSC30A-S04G-W
BES M12ML-PSC30A-S04G-W
BES02K3 BES M12ML-PSC30A-S04G-W
BES02K4 BES M12ML-PSC30A-S04G-W01
BES02K4 BES M12ML-PSC30A-S04G-W01
BES0448 BES M12ML-PSC30A-S04G-W11
BES02K5 BES M12ML-PSC80E-S04G-W
BES02K5 BES M12ML-PSC80E-S04G-W
BES02K6 BES M12ML-PSC80E-S04G-W01
BES02K6 BES M12ML-PSC80E-S04G-W01
BES M18MD-PSC12E-S04G-W
BES02K7 BES M18MD-PSC12E-S04G-W
BES02K7 BES M18MD-PSC12E-S04G-W
BES02K9 BES M18MF1-PSC50A-S04G-W
BES02K9 BES M18MF1-PSC50A-S04G-W
BES02KA BES M18MF1-PSC50A-S04G-W01
BES03MY BES M18MI-PSC40B-S04G-W03
BES02KC BES M18MI-PSC70B-S04G-W
BES02KC BES M18MI-PSC70B-S04G-W
BES02KE BES M18MI-PSC70B-S04G-W01
BES M18ML-NSH50A-S04G-W
BES M18ML-PSC12E-S04G-W
BES02KF BES M18ML-PSC12E-S04G-W
BES02KF BES M18ML-PSC12E-S04G-W
BES02KH BES M18ML-PSC12E-S04G-W01
BES02KH BES M18ML-PSC12E-S04G-W01
BES045F BES M18ML-PSC12E-S04G-W51
BES02KJ BES M18ML-PSC50A-S04G-W
BES M18ML-PSC50A-S04G-W
BES02KK BES M18ML-PSC50A-S04G-W01
BES02KK BES M18ML-PSC50A-S04G-W01
Đại lý Balluff Việt Nam BES M18ML-PSH12E-S04G-W Nhà phân phối Balluff
BES M18ML-PSH50A-S04G-W

 BES 516-371-SA3-03 Cảm biến tiệm cận và khuếch đại Balluff

BES 516-371-SA3-03 Cảm biến tiệm cận và khuếch đại Balluff

BES01Z5 BES R05KB-PSC20B-EP05
BES01Z5 BES R05KB-PSC20B-EP05 inductive sensor Balluff
BES01Z6 BES R05KB-PSC20B-EP10
BES01Z7 BES R05KB-PSC20B-S49A
BES01Z7 BES R05KB-PSC20B-S49A
BES04FN BES R05KB-PSC40B-BP00,5-GS49
BES01Z8 BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04
BES01Z8 BES R05KB-PSC40B-EP00,3-GS04
BES042R BES R05KB-PSC40B-EP02
BES042R BES R05KB-PSC40B-EP02
BES01Z9 BES R05KB-PSC40B-EP06
BES01Z9 BES R05KB-PSC40B-EP06
BES01ZA BES R05KB-PSC40B-EV02
BES01ZA BES R05KB-PSC40B-EV02
BES01ZC BES R05KB-PSC40B-EV03
BES01ZC BES R05KB-PSC40B-EV03
BES01ZE BES R05KB-PSC40B-S49A
BES01ZE BES R05KB-PSC40B-S49A
BES04ZJ BES Z11K-PSC46B-EP02,5
BI0,8-Q5SE-AN6X
BI0,8-Q5SE-AN6X
BI0,8-Q5SE-AP6X
BI0,8-Q5SE-AP6X
BI0,8-Q5SE-AP6X
BI0,8-Q5SE-RP6X/S953 3M
BI0,8-Q5SE-RP6X/S953 3M
BI0,8-Q5SE-RP6X/S953 7M
BI0,8-Q5SE-RP6X/S953 7M
BI1,5-Q8SE-AP6X-V1131
Công tắc giới hạn vị trí Balluff BI1,5-Q8SE-AP6X-V1131
BI1,5-Q8SE-AP6X-V1131
BI1-EG04-AP6X 5M
BI2-Q8SE-AN6X
BI2-Q8SE-AN6X
BI2-Q8SE-AN6X
BI2-Q8SE-AN6X-V1131
BI2-Q8SE-AN6X-V1131
BI2-Q8SE-AN6X-V1131
BI2-Q8SE-AP6X
BI2-Q8SE-AP6X
BI2-Q8SE-AP6X
BI2-Q8SE-AP6X-V1131
BI2-Q8SE-AP6X-V1131
BI2-Q8SE-AP6X-V1131
HASCO Z 1475/2/8X8
IE5347 IEB31,5-BPKG/AS
IE5412 IEB31,5-BPKG/AS-514-TPS
IL5028 ILB31,5BBNKG
INI-AB-I-025-A-AA
INI-AB-I-025-A-AA
INI-AB-I-025-B-AA
INI-AB-I-025-B-AA
INI-AB-I-025-D-AA
INI-AB-I-025-E-AA
IPF IA 12 01 04
IQ04-1B5NOKW2S
IQ04-1B5NOKW2S
IQ04-1B5NSKW2S
IQ04-1B5NSKW2S
IQ04-1B5POKW2S
IQ04-1B5POKW2S
IQ04-1B5PSKW2S
IQ04-1B5PSKW2S
IQ06-03BNOKU2S
IQ06-03BNOKU2S
IQ06-03BNSKU2S
IQ06-03BNSKU2S
IQ06-03BPOKU2S
IQ06-03BPOKU2S
IQ06-03BPSKU2S
IQ06-03BPSKU2S
IQ06-03BPSKU3S
IQ20-07BNSDP0S
IQ20-07BPPDQ0S
IQ20-07BPSDP0S
IQ20-07BPSDP0S
IQ20-07BPSDU2S
IQ25-05BPPDU2S
IQ25-05BPSDU2S
IS 68-42
IS 68-44
IS-88-Q1-03
IS-88-Q1-03 SV4618
Công tắc Balluff IS-88-Q1-S1
KHS 301999988880
MK5058 MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS
Cảm biến Balluff MURR 17051 Limit switch Balluff
MURR 17191
MURR 17195
MURR 17202 Công tắc giới hạn Balluff
MURR 17211
MURR 17216
MURR 17228
MURR 17259
MURR 17300
MURR 17302
MURR 17304
MURR 17306
MURR 17370
MURR 17372
MURR 17374
MURR 17376
MURR 17430
MURR 17432
MURR 17678
NBB5-F104M-E2-C
NBB5-F104M-E2-C-200MM-V1
NBB7-F104M-A0
NBB7-F104M-A0-200MM-V1
NBB7-F104M-A2
NBB7-F104M-A2-200MM-V1
NJR04-E2SK
NJR05-E2SK
OKUMA BES R05KB-NSC20B-EP05
PU-KABEL+S. S49 0500LG SCR.
714-469-900
871P-MB15BP40JD4
871P-MB15BP40KD4
871P-NB35BP40JD4
871P-NB35BP40KD4
SET0138 BAV DG-PH-00060-01
BES0201 BES 517-132-M3-H
BES0202 BES 517-132-M3-H-S4
BES0203 BES 517-132-M3-N
BES0204 BES 517-132-M4-H
BES0205 BES 517-132-M4-H-S4
BES 517-132-M4-H-SA99
BES 517-132-M4-N
BES0206 BES 517-132-M5-H
BES0207 BES 517-132-M5-H-S4
BES0208 BES 517-132-M5-H-SA5
Công tắc giới hạn hành trình Balluff BES 517-132-M5-N
BES0209 BES 517-132-M6-H
BES020A BES 517-132-M6-H-S4
BES020C BES 517-132-M7-H

BES04CF BES R04KC-PSC15B-EP00,1
BES01YA Công tắc cơ Balluff BES R04KC-PSC15B-EP00,13-GS49
BES01YA BES R04KC-PSC15B-EP00,13-GS49
BES01YC BES R04KC-PSC15B-EP00,2-GS26
BES01YC BES R04KC-PSC15B-EP00,2-GS26
BES01YE BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49
BES01YE BES R04KC-PSC15B-EP00,3-GS49
BES04EZ BES R04KC-PSC15B-EP00,8-GS49
BES01YF BES R04KC-PSC15B-EP02
BES01YF BES R04KC-PSC15B-EP02
BES01YH BES R04KC-PSC15B-EP02,5-GS49
BES01YH BES R04KC-PSC15B-EP02,5-GS49
BES01YJ Cảm biến Balluff BES R04KC-PSC15B-EV02
BES01YJ BES R04KC-PSC15B-EV02
BES01YK BES R04KC-PSC15B-EV05
BES01YK BES R04KC-PSC15B-EV05
BES01YL BES R04KC-PSC15B-LV00,3
Bộ nguồn Balluff BES R04KC-PSC16B-EV05
BES048C BES R04KC-PSC25F-EP00,2-GS49
BES01YM BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49
BES01YM BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49
BES01YN BES R04KC-PSC25F-EP02
BES01YN BES R04KC-PSC25F-EP02
BES01YP BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49
BES04AJ BES R04KC-PSC25F-EV01-GS49
BES01YT BES R04KC-PSC25F-EV02
BES01YT BES R04KC-PSC25F-EV02
BES01YT BES R04KC-PSC25F-EV02
BES01YU BES R04KC-PSC25F-EV05
BES01YU BES R04KC-PSC25F-EV05
BES04H0 BES R04KC-PSS15B-EP02-111
BES04F7 BES R04MC-NOC20B-EP00,3-GS49-106
BES04F7 BES R04MC-NOC20B-EP00,3-GS49-106
BES04EL BES R04MC-NOC20B-EP02
BES04EL BES R04MC-NOC20B-EP02
BES04F3 BES R04MC-NOC20B-EP02-106
BES04F3 BES R04MC-NOC20B-EP02-106
BES04F9 BES R04MC-NSC20B-EP00,3-GS49-106
BES04F9 BES R04MC-NSC20B-EP00,3-GS49-106
BES04EM BES R04MC-NSC20B-EP02
BES04EM BES R04MC-NSC20B-EP02
BES04F4 BES R04MC-NSC20B-EP02-106
BES04F4 BES R04MC-NSC20B-EP02-106
BES04RP BES R04MC-NSC20B-EP05
BES04RP BES R04MC-NSC20B-EP05
BES04RR BES R04MC-POC20B-EP00,2-GS49
BES04RR BES R04MC-POC20B-EP00,2-GS49
BES04F8 BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106
BES04F8 BES R04MC-POC20B-EP00,3-GS49-106
BES04EN BES R04MC-POC20B-EP02
BES04EN BES R04MC-POC20B-EP02
BES04F5 BES R04MC-POC20B-EP02-106
BES04F5 BES R04MC-POC20B-EP02-106
BES04YL BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS04-107
BES04YL BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS04-107
BES048E BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49
BES048E BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49
BES049W BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-106
BES049W BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-106
BES049E BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
BES049E BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107
BES04FA BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106
BES04FA BES R04MC-PSC20B-EP00,3-GS49-106
BES04EU BES R04MC-PSC20B-EP00,36-GS04
BES04EU BES R04MC-PSC20B-EP00,36-GS04
BES04EP BES R04MC-PSC20B-EP00,36-GS4

BES02KF Weld-immune inductive sensors Balluff Việt Nam

BES 517-385-V-C-S 4
BES 517-385-V-C-S 4-SA 5
BES 517-385-V-C-S1
BES0236 BES 517-385-V-C-S4
BES 517-385-V-C-S4-SA99
BES 517-568-M3-Z
BES 517-568-M5-H-D
BES 517-569-M3-H-D
BES 517-569-P3-H-D
BES04Y5 BES Q40KA-NAC20A-BP00,3-GS04
BES04Y2 BES Q40KA-PAC20A-BP02
BES04Y3 BES Q40KA-PSC20A-BP02
BES04Y4 BES Q40KA-PSC20B-BP02
BES Q40KEU-NAH15A-S04G
BES022W BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001
BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001
BES Q40KEU-NAH25F-S04G-001
BES Q40KEU-PAH15A-S04G
BES Q40KEU-PAH20-S04G-001
BES Q40KEU-PAH20B-S04G
BES Q40KEU-PAH25E-S04G
BES0210 BES Q40KEU-PAH25F-S04G
BES Q40KEU-PAH35E-S04G
BES Q40KEU-PSH20B-S04G-001
BES022J BES Q40KFU-NAC25F-S04G
BES022K BES Q40KFU-PAC15A-S04G
BES Q40KFU-PAC15A-S04G
BES Q40KFU-PAC15A-S04G
BES0214 BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01
BES04EF BES Q40KFU-PAC15Z-S04G-512
BES0216 BES Q40KFU-PAC20A-S04G
BES0216 BES Q40KFU-PAC20A-S04G
BES0216 BES Q40KFU-PAC20A-S04G
BES Q40KFU-PAC20A-S04G
BES0457 BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01
BES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G
BES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G
BES0218 BES Q40KFU-PAC20B-S04G-004
BES021A BES Q40KFU-PAC25E-S04G
BES Q40KFU-PAC25E-S04G
BES04EE BES Q40KFU-PAC25Z-S04G-512
BES021E BES Q40KFU-PAC30F-S04G
BES021E BES Q40KFU-PAC30F-S04G
BES Q40KFU-PAC35E-S04G
BES Q40KFU-PAC35E-S04G
BES021H BES Q40KFU-PAC35E-S04G
BES021K BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01
BES021M BES Q40KFU-PAC40E-S04G
BES021M BES Q40KFU-PAC40E-S04G
BES021N BES Q40KFU-PSC10Z-S04G-506
BES021P BES Q40KFU-PSC15A-S04G
BES021P BES Q40KFU-PSC15A-S04G
BES021R BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01
BES021T BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01
BES021U BES Q40KFU-PSC20A-S04G
BES021U BES Q40KFU-PSC20A-S04G
BES Q40KFU-PSC20A-S04G
BES021U BES Q40KFU-PSC20A-S04G
BES021W BES Q40KFU-PSC20B-S04G
BES021W BES Q40KFU-PSC20B-S04G
BES021Z BES Q40KFU-PSC30F-S04G
BES0220 BES Q40KFU-PSC35E-S04G
BES0221 BES Q40KFU-PSC35E-S04G-W01
BES0222 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011
BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011
BES0223 BES Q40KFU-PSC40E-S04G
BES0224 BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011
BES03PN BES Q40KHU-PAC20B-S04G
BES0225 BES Q80KA-PAH40B-S04Q
BES0226 BES Q80KA-PAH50F-S04Q
BES0227 BES Q80KA-PSH40B-S04Q
BES0228 BES Q80KA-PSH50F-S04Q
DW-AS-603-C44-660
IB440423
IN440423
IQ40-20BPP-KC1
IQ40-20BPP-KC1
IQ40-30NPP-KC1
IQ40-30NPP-KC1
IQ40-35NPP-KCM
IQ40-35NPP-KCM
BES 516-526-EO-H-03
BES 516-526-EO-H-PU-03
BES 516-526-S 4-H
BES031M BES 516-527-EO-H-03
BES031N BES 516-527-S4-H
BES 516-538-BO-H-PU-03
BES 516-538-BO-H-PU-05
BES 516-538-S4-H
BES 516-538-SA 1-AO-H-PU-05
BES031P BES 516-539-S4-H
BES 516-540-BO-H-03
BES 516-540-BO-H-05
BES 516-540-BO-H-PU-05
BES 516-540-S 4-H
BES031R BES 516-541-BO-H-PU-05
BES031T BES 516-541-S4-H
BES 516-542-BO-H-03
BES 516-542-BO-H-05
BES 516-542-BO-H-PU-05
BES 516-542-S 4-H
BES 516-542-SA 1-AO-H-PU-05
BES031U BES 516-543-BO-H-03
BES031W BES 516-543-BO-H-05
BES031Y BES 516-543-BO-H-PU-05
BES031Z BES 516-543-S4-H
BES 516-544-BO-H-05
BES 516-544-BO-H-PU-03
BES 516-544-S4-H
BES 516-544-SA1-S4-H
BES0320 BES 516-545-BO-H-03
BES0321 BES 516-545-S4-H
BES 516-546-BO-H-03
BES 516-546-S 4-H
BES 516-546-SA 1-S 4-H
BES0322 BES 516-547-S4-H
BES 516-548-BO-H-03
BES 516-548-S 4-H
BES0323 BES 516-549-S4-H
BES M08EH-GSC20B-BP00,3-GS04
BES M08EH-GSC20B-BP03
BES M08EH-GSC20B-BP05
BES00C0 BES M08ME1-GSC20B-S04G-101
BES03KP BES M08ME1-USH20B-S04G
BES0324 BES M08MG-GSC20B-BP00,3-GS04-101
BES03KR BES M08MG-GSH20B-BP00,3-GS04
BES0325 BES M08MG-USC20B-BV00.32.-512
BES03KT BES M08MG-USH20B-BV02
BES M12EL-GSH20B-S04G-M01
BES M12EL-GSH40B-S04G-M01
BES024J BES M12MF-GOC30B-S04G
BES039U BES M12MF-GSC30B-S04G-U
BES024K BES M12MF-UOC30B-S04G
BES03HL BES M12MF-USC30B-S04G-U
BES03KU BES M12MF-USH30B-S04G
BES03KW BES M12MG-GSH30B-BP00,3-GS04
BES03KN BES M12MG-USH30B-BV02
BES M12MK-GSC30B-BP00,3-GS04
BES M12MK-GSC30B-BP03
BES M12MK-GSC30B-S04G
BES039M BES M18MF-USH70B-S04K
BES M18MF2-GSC12F-BV0,305
BES039P BES M18MG-GSH70B-BP00,3-GS04
BES039N BES M18MG-USH70B-BV02
BES M18MK-GSC70B-BP00,3-GS04
BES01FC Balluff Việt Nam BES M18MK-GSC70B-BP03
BES M18MK-GSC70B-BP05
BES M18MK-GSC70B-BV03
BES M18MK-GSC70B-S04G
BES03H5 BES M30MF-GSH15B-BP00,3-GS04
BES03FT BES M30MF-USH15B-BV02
BES03FP BES M30MF-USH15B-S04K
BES M30MK-GSC10B-BP00,3-GS04
BES M30MK-GSC10B-BP03
BES M30MK-GSC10B-BV03
BES032C BES R01ZC-USC50B-BP00.2-GS04
BES02H4 BES 516-105-SA1-05
BES 516-105-SA1-08
BES02H5 BES 516-105-SA2-05
BES02H6 BES 516-105-SA5
BES02H7 BES 516-114-SA1-05
BES02H8 BES 516-114-SA1-08
BES02H9 BES 516-114-SA1-15
BES 516-114-SA1-20
BES02HA BES 516-114-SA1-25
BES02HC BES 516-120-SA2
BES02HE BES 516-125-SA1-05
BES02HF BES 516-125-SA1-08
BES02HH BES 516-125-SA1-15
BES02HJ BES 516-324-SA-26-SP03
BES02HK BES 516-324-SA26-02
BES02HL BES 516-324-SA26-03
BES02HM BES 516-324-SA26-05
BES02HN BES 516-324-SA26-10
BES02HY BES 516-324-SA55-03
BES045H BES 516-324-SA68-00,5
BES0473 BES 516-324-SA69-PU-05
BES02HP BES 516-324-SA8-02
BES02HR BES 516-324-SA8-05
BES04TA BES 516-324-SA8-10
BES 516-325-SA 53-08
BES02HU BES 516-325-SA19-03
BES02HW BES 516-325-SA19-05
BES 516-325-SA19-20
BES0476 BES 516-343-SA18-PU-05
BES02J3 BES 516-347-SA13-03
BES02J0 BES 516-347-SA2-03
BES02J1 BES 516-347-SA2-05
BES 516-349-SA1-03
BES 516-371-SA11-03
BES M05ED-PSD05B-ES02-T01
BES02J2 BES M05ED-PSD05B-ES02-T01
BES04FL BES M05ED-PSD05B-ES05-GS04-T50
BES046C BES M05ED-PSD05B-ES05-T01
BES046R BES M05ED-PSD05B-ES10-T01
BES03P1 BES M05ED-PSD08B-ES02-T01
BES 516-100-S39-S4-D
BHS0001 BES 516-100-S45-S4-D
BHS0001 BES 516-100-S45-S4-D
BHS0002 BES 516-100-S46-S4-D
BES 516-300-S 281-S 4
BES 516-300-S128-D-02
BHS001C BES 516-300-S128-S4-D
BHS001E BES 516-300-S129-S4-D
BHS001F BES 516-300-S135-D-PU-05
BHS001H BES 516-300-S135-D-PU-08
BES02RJ BES 516-300-S135-D-PU-10
BHS001J BES 516-300-S135-D-PU-20
BHS007H BES 516-300-S135-E1-S4-D
BHS001K BES 516-300-S135-NEX-S4-D
BHS001K BES 516-300-S135-NEX-S4-D
BHS001L BES 516-300-S135-S4-D
BHS001M BES 516-300-S135-S4-D-SA97
BHS001N BES 516-300-S144-S4-D
BHS001N BES 516-300-S144-S4-D
BES 516-300-S145-05
BHS001P BES 516-300-S149-D-PU-05
BHS001R BES 516-300-S149-D-PU-20
BHS001T BES 516-300-S149-S4-D
BHS001U BES 516-300-S149-S4-D-SA97
BHS001W BES 516-300-S152-S4-D
BHS001Y BES 516-300-S156-S4-D
BHS001Z BES 516-300-S162-D-PU-05
BHS0020 BES 516-300-S162-D-PU-10
BHS0021 BES 516-300-S162-S4-D
BHS0022 BES 516-300-S163-S4-D
BHS0023 BES 516-300-S164-S4-D
BHS0023 BES 516-300-S164-S4-D
BHS0024 BES 516-300-S178-D-PU-05
BHS0025 BES 516-300-S186-D
BHS0026 BES 516-300-S190-S4
BHS0027 BES 516-300-S203
BHS0028 BES 516-300-S205-D-PU-03
BHS0028 BES 516-300-S205-D-PU-03
BHS0029 BES 516-300-S205-D-PU-05
BHS007E BES 516-300-S205-D-S4-00,3
BES 516-300-S215-PU-03
BHS002A BES 516-300-S233-S4-D
BHS002C BES 516-300-S237-D-PU-05
BHS002E BES 516-300-S240-D-PU-00,11
BHS002F BES 516-300-S240-D-PU-00,80
BHS002H BES 516-300-S240-D-PU-03
BHS002J BES 516-300-S240-D-PU-05
BHS002K BES 516-300-S240-D-PU-10
BHS002L BES 516-300-S240-D-S4-00,5
BHS002M BES 516-300-S241-D-PU-00,11
BHS002N BES 516-300-S241-D-PU-00,80
BHS002P BES 516-300-S241-D-PU-05
BHS002R BES 516-300-S241-D-PU-20
BHS002T BES 516-300-S241-D-PU-30
BES 516-300-S241-PU-05
BES 516-300-S242-S4
BHS002U BES 516-300-S242-S4-D
BHS002W BES 516-300-S249-NEX-S4-D
BHS002W BES 516-300-S249-NEX-S4-D
BHS002Y BES 516-300-S249-S4-D
BHS002Z BES 516-300-S259
BHS0030 BES 516-300-S260-S4-D
BHS0030 BES 516-300-S260-S4-D
BHS0030 BES 516-300-S260-S4-D
BHS0031 BES 516-300-S262-NEX-S4-D
BHS0031 BES 516-300-S262-NEX-S4-D
BHS0032 BES 516-300-S262-S4-D
BES 516-300-S263-S4-D
BHS0033 BES 516-300-S265-S4-D
BHS0034 BES 516-300-S266-S4
BHS0034 BES 516-300-S266-S4
BES 516-300-S267-S4
BES 516-300-S268-A1-08
BES 516-300-S268-AO-08
BHS0035 BES 516-300-S270-S4-D
BHS0036 BES 516-300-S271-S4
BHS0037 BES 516-300-S281-S4-D
BHS0038 BES 516-300-S284-D-PU-02
BES046F BES 516-300-S289-BO-D-00,07
BHS0039 BES 516-300-S289-BO-D-PU-05
BHS003A BES 516-300-S291-S4-D
BHS003C BES 516-300-S292-BO-D-PU-05
BHS003H BES 516-300-S295/0.912"-S4

Cảm biến tiệm cận kháng từ trường Balluff rất lý tưởng để sử dụng trong các khu vực có từ trường mạnh như trong hàn và lắp đặt làm cứng cảm ứng. Chúng không nhạy cảm với từ trường sinh ra từ dòng hàn điện lên đến 25 kA.

BES02JH Cảm biến từ trường Balluff

BHS0076 BHS B135V-PAD15-S04-007
BHS0076 BHS B135V-PAD15-S04-007
BHS005P BHS B135V-PSD15-NEX-S04
BHS005P BHS B135V-PSD15-NEX-S04
BHS005R BHS B135V-PSD15-S04
BHS005R BHS B135V-PSD15-S04
BHS005T BHS B135V-PSD15-S04-T01
BHS B135V-PSD25-S04
BHS005U BHS B135V-PSD25-S04-003
BHS008U BHS B135V-YPID15-S04
BHS008C BHS B163N-PSD25-S04-003
BHS005W BHS B163V-PSD25-S04-003
BHS0086 BHS B249N-PSD15-S04
BHS0084 BHS B249N-PSD25-BP00,2-S04-003
BHS0083 BHS B249N-PSD25-S04-003
BHS005Y BHS B249V-PSD15-S04
BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04
BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
BHS0082 BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-008
BHS0060 BHS B249V-PSD25-S04-003
BHS008T BHS B249V-YPID15-S04
BHS0087 BHS B265N-PSD15-S04
BHS008E BHS B265N-PSD25-S04-003
BHS0061 BHS B265V-PSD15-S04
BHS B265V-PSD25-S04
BHS0062 BHS B265V-PSD25-S04-003
BHS0088 BHS B400N-PSD15-S04
BHS0080 BHS B400N-PSD25-BP00,2-S04-003
BHS008F BHS B400N-PSD25-S04-003
BHS0063 BHS B400V-PSD15-S04
BHS0064 BHS B400V-PSD25-BP00,2-S04-003
BHS008P BHS B400V-PSD25-BP00,3-S04-003
BHS0065 BHS B400V-PSD25-S04-003
BHS0066 BHS B406N-PSD25-BP00,2-S04-004
BHS008A BHS B412N-PSD15-S04
BHS008L BHS B412V-PAD15-S04-007
BHS008K BHS B412V-PSD15-S04
BHS0089 BHS B413N-PSD15-S04
BHS008M BHS B413V-PAD15-S04-007
BHS008J BHS B413V-PSD15-S04
BHS0085 BHS B414N-PSD25-BP00,2-GS04-004
BHS D190V-PSD15-S04
BHS007R BHS E308N-PSD15-S04
BHS0067 BHS E308V-PSD15-S04
BHS007T BHS F401M-PSD15-BP02,5-S04
BHS F401V-PSD15-S04
BHS0068 BHS F401W-PSD15-BP02,5-S04
BHS0068 BHS F401W-PSD15-BP02,5-S04
BHS006T BHS G403N-NOD10-S26
BHS006R BHS G403N-NSD10-S26
BHS006P BHS G403N-POD10-S26
BHS006N BHS G403N-PSD10-S26
BHS005C BHS G408N-NOC10-S49
BHS005E BHS G408N-NSC10-S49
BHS005F BHS G408N-POC10-S49
BHS005H BHS G408N-PSC10-S49
BHS006Z BHS G409N-NOD10-EP02
BHS006Y BHS G409N-NSD10-EP02
BHS006W BHS G409N-POD10-EP02
BHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49
BHS006U BHS G409N-PSD10-EP02
BHS008H BHS H405D-PSD10-EP00,5
BHS005N BHS H405D-PSD10-EP02
BHS005N BHS H405D-PSD10-EP02
BHS M1205
Bi0,5-EG05-RP6/S1253 0,5M
EE70600
HAENCHEN 408 551
HAENCHEN 408 552
HAENCHEN 408 553
HAENCHEN 408 554
HAENCHEN 55510750
HAENCHEN 55513197
HAENCHEN 55527813
LINDE CEH-10/20
Murr 170027
R901250904
R901290689
BES02L5 BES 516-3005-E2-N-PU-00,35
BES02L5 BES 516-3005-E2-N-PU-00,35
BES02L6 BES 516-3005-FO-N-03
BES 516-3005-FO-N-05
BES02L7 BES 516-3005-SA7-E2-N-PU-00,35
BES02L8 BES 516-3007-E2-N-03
BES 516-3007-E2-N-PU-03
BES 516-3007-E2-N-PU-05
BES 516-314-N
BES02L9 BES 516-324-E2-N-03
BES 516-324-E2-N-05
BES 516-324-E2-N-PU-05
BES 516-324-E5-N-S 4
BES02LA BES 516-324-EO-N-03
BES02LC BES 516-325-E3-N-03
BES 516-325-E3-N-05
BES02LE BES 516-325-E3-N-PU-05
BES 516-325-E3-N-PU-10
BES 516-325-E5-N-S 4
BES 516-325-SA 36-03
BES02LH BES 516-325-SA35-05
BES02LJ BES 516-326-E3-N-03
BES 516-326-E3-N-05
BES 516-326-E3-N-10
BES 516-326-E3-N-PU-05
BES02LL BES 516-327-E3-N-PU-05
BES 516-346-H2-N
BES 516-349-E2-N-03
BES 516-349-E2-N-05
BES02LN BES 516-349-SA2
BES 516-356-E3-N-03
BES 516-356-E3-N-PU-05
BES 516-360-E3-N-03
BES 516-360-E3-N-PU-05
BES 516-362-E3-N-05
BES02LR BES 516-371-E2-N-03
BES 516-371-E2-N-05
BES02LT BES 516-371-E2-N-PU-03
BES02LU BES 516-371-E2-N-PU-05
BES02LW BES 516-371-SA3-03
BES02LY BES 516-371-SA3-05
BES02LZ BES 516-383-E2-N-05
BES 516-383-E2-N-PU-05
BES 517-3016-M1-N-03
BES M08EC-UNX15B-EP03
BES050R BES Q30EA-GNX12F-LZ01-537
PROX 921D26-Z925
PROX 921FS12UV-Z925
BES02M3 BES 113-3019-SA1-PU-03
BES02M4 BES 113-3019-SA1-PU-05
BES02M5 BES 113-3019-SA1-S4
BES 113-3019-SA7-S4
BES02M6 BES 113-325-SA33-S4
BES02M7 BES 113-325-SA7-S4
BES 113-326-SA4-05
BES 113-356-SA 6-PU-03
BES 113-356-SA 6-PU-05
BES 113-356-SA28-S4
BES02M8 BES 113-356-SA31-S4
BES02M9 BES 113-356-SA6-PU-03
BES02MA BES 113-356-SA6-PU-05
BES 113-356-SA6-S4
BES02MC BES 113-356-SA6-S4
BES 113-370-SA2-AO-03
BES 113-370-SA2-AO-05
BES 113-370-SA2-DO-03
BES 113-370-SA2-DO-05
BES02ME BES 113-370-SA2-S4
BES02MF BES 113-370-SA5-S4
871ZT-MB10NP30-D4
871ZT-MB3NP12-D4
871ZT-MB5NP18-D4
871ZT-NB12NP18-D4
871ZT-NB20NP30-D4
871ZT-NB8NP12-D4
BES02J4 BES 516-113-SA2-S4-CW
BES 516-325-S 4-CW
BES 516-325-S 4-W
BES02J5 BES 516-325-S4-CW
BES02J6 BES 516-325-S4-W
BES02J7 BES 516-325-S4-WR
BES02J8 BES 516-325-SA96-S4-W
BES02J8 BES 516-325-SA96-S4-W
BES 516-326-S 4-CW
BES 516-326-S 4-W
BES02J9 BES 516-326-S4-CW
BES02JA BES 516-326-S4-W
BES02JC BES 516-326-S4-WR
BES02JE BES 516-326-SA30-S4-CW
BES 516-326-SA44-S4-CW
BES02JF BES 516-326-SA96-S4-W
BES02JF BES 516-326-SA96-S4-W
BES 516-327-S 4-CW
BES 516-327-S 4-CW
BES02JH BES 516-327-S4-CW
BES02JJ BES 516-327-S4-W
BES02JK BES 516-327-S4-WR
BES02JL BES 516-327-SA96-S4-W
BES 516-356-S 4-W
BES02JM BES 516-356-S4-CW
BES02JM BES 516-356-S4-CW
BES02JN BES 516-356-S4-W
BES 516-360-S 4-CW

BES020E INDUCTIVE SENSOR BALLUFF VIỆT NAM

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  312
 • Tuần này:
  5251
 • Tháng trước:
  19606
 • Tất cả:
  1923967
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top