XY LANH VUÔNG CS-MBDA KOGANEI VIỆT NAM

Mô tả:
CS-MBDA Koganei Việt Nam, đại lý Koganei Việt Nam, Mini bit cylinder MBDA Koganei Việt Nam, xy lanh vuông Koganei Việt Nam, nhà phân phối Koganei
Chia sẻ:
Số lượng
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại

 Mini bit cylinder MBDA Koganei

02080300

Multi mount cylinders (clean equipment)

● Φ6 to 16 mm [0.236 to 0.630 in] cylinder bore. A square and compact body, and mounting brackets provides plenty of mounting versatility.

02081400

Double acting type basic cylinders (clean equipment)

● Φ6 to 125 mm [0.236 to 4.921 in] cylinder bore. Clean equipment dust collection port type and type without dust collection port are available. A new cylinder with direct mounting for minimal size, minimal weight, and space saving.

02081500

Basic cylinders: With guide (clean equipment)

● Φ8 to 40 mm [0.315 to 1.575 in]cylinder bore. Clean equipment dust collection port type and type without dust collection port are available. Positioning pin hole can be selected as an option.

02080400

Jig cylinder C series (clean equipment)

● Φ12 to 50 mm [0.472 to 1.969 in] cylinder bore size. Jig cylinder C Series clean room specification with short, thin body designed for space saving. A wide range of functions respond to various different needs.

02080500

Jig cylinder low-friction specification CDAZ (clean equipment)

● Φ6 to 40 [0.236 to 1.575] cylinder bore. Jig cylinder C Series with low friction clean room specification. Provides both low pressure (0.01 to 0.1 MPa [1.45 to 14.5 psi] minimum working pressure) and low speed operation

02080600

Slim cylinders (clean equipment)

● Φ20 to 63 mm [0.787 to 2.480 in] cylinder bore. Clean room specification slim cylinder. A lineup including double acting type, double rod type, double acting type with end keep, double acting type with block, and double acting type with block and end keep.

Part Number

CS-MBDA[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-NULLCNULLD   Koganei Việt Nam

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-NULLCNULLD  Đại lý Koganei Việt Nam

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135A[A,​B,​G]  Cylinder Koganei Việt Nam

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135ANULLD Xylanh vuông Koganeixy lanh khí koganei

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135B[A,​B,​G]  nhà phân phối Koganei Việt Nam

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135BNULLD  Mini bit cylinder MBDA (clean equipment) Koganei Việt Nam

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155A[A,​B,​G]  Xylanh khí nén Koganei

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155ANULLD   KOGANEI VIETNAM

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155B[A,​B,​G]    Đại lý chính thức Koganei

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155BNULLD cylinder Koganei Việt nam

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175A[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175ANULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175B[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175BNULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175G[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175GNULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235A[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235ANULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235B[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235BNULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255A[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255ANULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255B[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255BNULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275A[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275ANULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275B[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275BNULLD

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275G[A,​B,​G]

CS-MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275GNULLD

MBDA[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-NULLCNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-NULLCNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135A[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135ANULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135B[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE135BNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155A[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155ANULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155B[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE155BNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175A[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175ANULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175B[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175BNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175G[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE175GNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235A[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235ANULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235B[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE235BNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255A[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255ANULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255B[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE255BNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275A[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275ANULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275B[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275BNULLD

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275G[A,​B,​G]

MBDAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10,​15,​20]-ZE275GNULLD

MBSA[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-NULLCNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-NULLCNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE135A[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE135ANULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE135B[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE135BNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE155A[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE155ANULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE155B[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE155BNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE175A[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE175ANULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE175B[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE175BNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE175G[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE175GNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE235A[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE235ANULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE235B[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE235BNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE255A[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE255ANULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE255B[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE255BNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE275A[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE275ANULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE275B[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE275BNULLD

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE275G[A,​B,​G]

MBSAS[4.5,​6,​8,​10]X[4,​6,​8,​10]-ZE275GNULLD

 

 

 

XY LANH VUÔNG CS-MBDA KOGANEI VIỆT NAM

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh sách Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  266
 • Tuần này:
  5138
 • Tháng trước:
  9624
 • Tất cả:
  2077258
Video ClipVideo Clip
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tăng Minh Phát

 1. VPĐD: Số 1, Đường số 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 2. Nhân viên kinh doanh: Trung ( Mr.Trung)

 3. Email:  sale18@tmpvietnam.com        Tel:  0914.981.967

 4. VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 5. Website: gianhangtudonghoa.com

Chính Sách Mua Hàng

 

   Giao hàng miễn phí.

   Làm việc các ngày trong tuần.

   Thanh toán linh động.

    Bảo hành 12 tháng.

Bản đồ

 

Công ty Tăng Minh Phát

 

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top